Volume 44,Issue 1,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

An Index to Characterize the Intensity of the South China Sea Monsoon and Its Relationship with Precipitation in South China
  ZHAO Wei,LU Er,GONG Liqing,WANG Huan,LIU Jia,FANG Lujun
  2020,44(1):1-12 [Abstract]  [View PDF(1.74 M)]
  
Diagnostic Analysis of A Severe Regional Snowstorm Event in the Early Winter of 2016 in Henan Province, China
  FENG Lisha,SONG Pan,ZHENG Fei,HE Zhe,KONG Haijiang
  2020,44(1):13-26 [Abstract]  [View PDF(4.71 M)]
  
Comparative Analysis of Precipitation Distributions of Tropical Cyclones Making Landfall in East China
  BU Song and LI Ying,
  2020,44(1):27-38 [Abstract]  [View PDF(4.32 M)]
  
An Objective Method for Assessment of Langley Calibrations of Sunphotometer
  DONG Zipeng,YU Xing,LU Di,DAI Jin,LI Xingmin,CHEN Chuang,PENG Yan,DONG Yan
  2020,44(1):39-52 [Abstract]  [View PDF(1.93 M)]
  
A Numerical Simulation of Mountain-Plain Breeze Circulation during a Heavy Pollution Event in Eastern Chengdu
  TIAN Yue,MIAO Junfeng,ZHAO Tianliang
  2020,44(1):53-75 [Abstract]  [View PDF(8.75 M)]
  
Multi-scale Simulation of the Influence of Spring Dust on PM2.5 Concentration in Central Shaanxi Area, China
  WEI Ying,CHEN Huansheng,LIU Hang,CHEN Xueshun,WANG Wei,WU Qizhong,LI Jie,WANG Zifa
  2020,44(1):76-92 [Abstract]  [View PDF(5.82 M)]
  
Observational Analysis of Red Sprites by ISUAL Instrument over the Southern Tibetan Plateau
  WANG Zijian,LU Gaopeng,WANG Yongping,HUANG Anjing,ZHANG Hongbo
  2020,44(1):93-104 [Abstract]  [View PDF(2.13 M)]
  
A Comparison of Three Methods for Estimating Internal Variability of Near-Surface Air Temperature
  LU Jingwen,ZHOU Tianjun,HUANG Xin,ZHANG Wenxia,ZOU Liwei
  2020,44(1):105-121 [Abstract]  [View PDF(2.96 M)]
  
Definition of Early and Late Winter and Associated Interannual Variations of Surface Air Temperature in China
  WEI Wei,WANG Lin,CHEN Quanliang,LIU Yuyun,LI Zhen
  2020,44(1):122-137 [Abstract]  [View PDF(4.96 M)]
  
Influence of Electrical Activity on Dynamical and Microphysical Processes in Thunderstorms
  LIAN Chunhao,GUO Fengxia,ZENG Fanhui,GAN Mingjun,LI Qi,LIU Ze,ZHANG Xiaohuang,CAI Binbin,ZHANG Kun
  2020,44(1):138-149 [Abstract]  [View PDF(1.11 M)]
  
Evaluation on the Prediction Skill of the Interannual Variability of Summer Asian Upper Tropospheric Temperature and Its Application to Prediction of Precipitation in Eastern China
  ZHANG Lixia,ZHOU Tianjun
  2020,44(1):150-167 [Abstract]  [View PDF(6.56 M)]
  
Analysis of the Spatiotemporal Characteristics and Trends of Global Atmospheric Energy
  CHEN Kaiqi,LI Jianping,XIE Tiejun,WANG Qiuyun,WANG Lanning
  2020,44(1):168-182 [Abstract]  [View PDF(4.64 M)]
  
Characteristics of Various Types of Cloud Systems in Single Layers and the Associated Impacts of the Overlapping High Clouds
  Lü Qiaoyi,ZHANG Yuxuan,LI Jiming,JIAN Bida
  2020,44(1):183-196 [Abstract]  [View PDF(3.65 M)]
  
Study of the Application of Real Observation Data and a Rescaling Factor in Ensemble Transform Kalman Filter Initial Perturbation Method
  ZHANG Hanbin,CHEN Jing,WANG Jiaoyang,DONG Yan
  2020,44(1):197-210 [Abstract]  [View PDF(3.37 M)]
  
Effect of the Root-Water-Uptake Process Parameterization Schemes on the Land-Surface-Process Simulation in the Qinghai-Tibet Plateau
  MA Xiangyi,ZHANG Yu,WU Tongwen,SONG Minhong,WANG Shaoying
  2020,44(1):211-224 [Abstract]  [View PDF(2.18 M)]