CJAS Editorial Board

Honorary Chief Editor  
HUANG Ronghui

Advisors 
ZENG Qingcun   ZHAO Bolin      ZHOU Xiuji      WU Rongsheng      CHOU Jifan    
REN Zhenhai        DING Yihui

Chief Editor  
LU Riyu

Deputy Chief Editors
LI Chongyin        QIE Xiushu         LIAO Hong     ZHANG Renhe     WANG Yinghui   
LIU Aidi

Standing Editorial Board Members   
Bueh Cholaw      CAI Rongshuo      CHEN Hongbin      CHEN Wen     DAI Yongjiu
DUAN Anmin       DUAN Wansuo    FAN Ke           GAO Shouting       GAO Xuejie      
GUO Xueliang     HU Fei           HUANG Gang      LI Chengcai         LI Jianping      
 LI Weijing            LIN Zhaohui       LIU Huizhi        LIU Shida         MAO Jietai      
SUN Jiming        SUN Jianhua       SUN Jianqi        TAN Benkui         WANG Bin      
WANG Zifa           WU Bingyi        XU Yongfu        YAN Xiaodong      YU Yongqiang   
ZENG Xiaodong  ZHANG Qingyun ZHAO Sixiong      ZHENG Fei        ZHOU Tianjun     
ZHU Jiang

Editorial Board Members
BIAN Jianchun   DING Aijun      DONG Wenjie     FU Congbin 
FU Zuntao          FU Pingqing     GAO Huiwang    GUAN Zhaoyong   HAN Zhiwei 
HE Jinhai           HU Yongyun    JI Liren          JU Jianhua        LI Guoping  
LI Xin              LI Zechun      LIU Yimin        LÜ Daren         LÜ Shihua 
MA Zhuguo         MU Mu        PING Fan         REN Baohua      REN Fumin
SHI Guangyu        SUN Yele      SUN Zhaobo      TAN Zhemin      WANG Donghai 
WANG  Yuxuan    WANG Yuesi   WEI Zhigang      WEN Zhiping      WU Guoxiong
WU Liguang        XIAO Hui      XIAO Ziniu       XIE Zhenghui      YAN Zhongwei 
YANG Xiuqun      YU Rucong     ZHANG Meigen   ZHENG Xunhua    ZHOU Guangqing
ZHOU Guangsheng  ZOU Han 

Foreign Editorial Board Members  
Kaming LAU     Masayuki TANAKA     Bin WANG    Song YANG     Xubin ZENG  
Minghua ZHANG