Volume 24,Issue 6,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Responses of the Tropical Oceans to the Asymmetric wind Forcing
  Chao Jiping and Chen Feng
  2000,24(6):723-738 [Abstract]  [View PDF]
  
Inter-Decadal Variations of Atmospheric Circulation Part II: GCM Simulation Study
  Li Chongyin,Mu Mingquan and Bi Xunqiang
  2000,24(6):739-748 [Abstract]  [View PDF]
  
A Study of Application of Adaptive Grids Technique in Numerical Model Part II: Two-Dimensional Case Test
  Kang Hongwen,Wang Pengyun and Xu Xiangde
  2000,24(6):749-760 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of the Tibetan Plateau Snow Cover on China Summer Monsoon Climate
  Zheng Yiqun,Qian Yongfu,Miao Manqian and Ji Jinjun
  2000,24(6):761-774 [Abstract]  [View PDF]
  
A Study of the Precipitation of the Tibetan Plateau Northeastern Side during Flood Seasons
  Wang Baoling,Xie Jinnan,Wu Guoxiong and Yu Yaxun
  2000,24(6):775-784 [Abstract]  [View PDF]
  
Interannual Variations of the Onset of the South China Sea Summer Monsoon and Low-Frequency Oscillation of Convective Activities in the Atmosphere
  He Youhai,Peng Chuming,Guan Cuihua,Lin Xigui and Wang Dongxiao
  2000,24(6):785-794 [Abstract]  [View PDF]
  
A Preliminary Study of the Northern Winter SLP Climate Base State and Its Climate Variability and Effects
  Shi Neng,Deng Ziwang,Pan Wuijuan and Yang Yongsheng
  2000,24(6):795-803 [Abstract]  [View PDF]
  
An Atmospheric Model with Semi-Lagrangian and Semi-Inplicit Eulerian Equations Preliminary Numeical Tests on Deep Convection
  Chen Zeyu,Hu Yinqiao,Yan Muhong and Gao Youxi
  2000,24(6):804-820 [Abstract]  [View PDF]
  
A Three-Dimensional Model Study of Complex Terrain Fog
  Huang Jianping,Li Zihua,Huang Yuren and Huang Yusheng
  2000,24(6):821-834 [Abstract]  [View PDF]
  
A Simulating Study of N2O Emission from a Rice-Wheat Rotation Ecosystem in Southeast China
  Gou Ji,Zheng Xunhua,Wang Mingxing and Li Changsheng
  2000,24(6):835-842 [Abstract]  [View PDF]
  
Raman Lidar System for the Measurements of Water Vapor Mixing Ratio in the Atmosphere
  Li Tao,Qi Fudi,Yue Guming,Jin Chuanjia,Hu Huanling and Zhou Jun
  2000,24(6):843-854 [Abstract]  [View PDF]
  
Error Analysis and Correction for Multi-Wavelength Sun-Photometer Aerosol Remote Sensing
  Zhang Junhua,Wang Meihua and Mao Jietai
  2000,24(6):855-859 [Abstract]  [View PDF]